תקנון

תנאים והגבלות אלו חלים על הלקוח ומשר עורך הדין בשמו המסחרי "עו"ד אוחנה רועי " במסגרת הסכמי רישיון המפורטים בתקנון זה ,אשר נחשב כהסכם היחידי בין הצדדים המתקשרים ומפרט את תנאי השימוש המחייבים של משרדנו אשר הוקם על מנת להציע את שירותי בתחום אשרות , אזרחויות והשגת מסמכים מחו"ל והינו מציע את שירותיו כהכוונה ועזרה בהשגת אזרחות פורטוגלית , ייעוץ משפטי , דרכון פורטוגלי , אזרחויות זרות , דרכון אירופאי ,אזרחות רומנית , השגת מסמכים מרומניה, תרגום מסמכים נדרשים , שירות אפוסטיל בבתי המשפט ובמשרד החוץ ושרותים נלווים הקשורים לנושא דנן,וזו, על ידי התעניינות הלקוח באתר ולאחר מכן על ידי תשלום דרך אשראי או העברה בנקאית בעבור השירותים אותם מציע עורך הדין.
המשתמש יכונה כ"לקוח", "מבקש שירות" או כל דבר המשתמע משימוש באתר זה ומביע בכך את הסכמתו המלאה לתקנון זה.
עורך הדין או מי מטעמו רשאים לשנות את תנאי וכללי התקנון בכל עת – להוסיף או לגרוע וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת לשום משתמש.
יחס הלקוח עם "עורך הדין אוחנה רועי"
שימושו במוצרים, בשירותים ובאתר האינטרנט , כפוף לתנאיו של הסכם משפטי בין הלקוח לבין. עורך דין אוחנה רועי משמעותו שמקום העסקים העיקרי של חברת זו הינה ‎רח' שוהם 2 , רמת גן .
מסמך זה בא למתן הסבר על ההסכם אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם עורך הדין, ההסכם של הלקוח עם עורך הדין אוחנה רועי יכלול תמיד את התנאים וההגבלות המצוינים במסמך זה.
הסכם הלקוח עם משרד עורך הדין אוחנה רועי יכלול גם את התנאים שנקבעו בהמשך בתנאים וההגבלות הנוספים של עורך הדין אוחנה רועי ואת התנאים של כל ההודעות המשפטיות החלות על השירותים. כל אלו מכונים להלן תנאים נוספים. כאשר תנאים נוספים חלים על שירות, ניתן יהיה לגשת ולקרוא אותם מתוך השימוש באותו שירות או באמצעותו.
חשוב שהלקוח יקדיש את הזמן כדי לקרוא את תקנון זה ואת כלליו בתשומת לב אשר נחשב כהסכם משפטי היחיד בין המשתמש בו לבין עורך הדין אוחנה רועי
במידה וקיים ניגוד בין התנאים אשר נמסרו בטלפון או באתר או בכל דרך אחרת שהיא לבין התנאים הכתובים בתקנון זה, לתנאים הכתובים בתקנון זה תהיה עדיפות בעניין שירות זה.
השימוש באתר זה מורשה לבני 18 בלבד ובאחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים בו.
בכדי שהלקוח יוכל להשתמש בשירותים, עליו להסכים תחילה לתנאים. אם לא יקבל את התנאים, לא יהיה רשאי להשתמש בשירותים.
את התנאים ניתן לקבל בדרכים הבאות:
לחיצה לקבלת התנאים או להסכמה להם, אם עורך הדין אוחנה רועי הפך אפשרות זו לזמינה עבור הלקוח בממשק המשתמש עבור כל שירות,או,
על ידי שימוש בפועל בשירותים. כלומר, הלקוח מבין ומסכים שעורך הדין אוחנה רועי יתייחס לשימושו בשירותים כקבלת התנאים החל מנקודה זו ואילך.
שפת התנאים
שפת התנאים יכולה להיות באנגלית, רומנית ועברית ושפת התקנון יהיו בעברית ובכל מקרה השפה העברית הינה השולטת במצב של סתירה.
מתן השירותים על ידי עורך הדין אוחנה רועי
המשתמש מאשר ומסכים שהצורה והאופי של השירותים, המסופקים על ידי עורך הדין אוחנה רועי, יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש.
כחלק מחדשנות מתמשכת זו, הלקוח מאשר ומסכים שמשרד עורך הדין רשאי להפסיק (באופן קבוע או זמני) את אספקת השירותים הניתנים לך או למשתמשים באופן כללי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של א.ר שרותי משרד וללא הודעה מראש.
שימוש בשירותי החברה ואתר האינטרנט הלקוח מסכים להשתמש בשירותים רק למטרות המותרות בתנאים ובכל חוק/תקנה שניתנים להחלה, או מנהגים/הנחיות שמקובלים בסמכויות השיפוט הרלוונטיות(ישראל- מחוז חיפה בלבד).
הלקוח מסכים שלא להיות מעורב בכל פעילות שמפריעה לשירותים או משבשת אותם.
הלקוח מסכים שלא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור או למכור שוב את השירותים לכל מטרה שהיא, אלא אם הותר לו במפורש בהסכם נפרד עם עורך הדין אוחנה רועי לעשות כן.
מחירי האתר מחייבים את עורך הדין והוא רשאי לעדכנם מעת לעת ככל שיידרש.
הלקוח מסכים שהוא האחראי הבלעדי (ולעורך הדין אין כל אחריות כלפיו או כלפי כל צד שלישי) על כל הפרה במסגרת התנאים ועל כל הפסד או נזק כלשהם שעלולים להיגרם ל- עןרך הדין אוחנה רועי שיש לכל הפרה שכזאת
השירות אינו כולל תשלום אגרת רומניה לטובת הרשויות הרומניות או כל סוג אחר של אגרה למעט אם נקבע מראש בכתב ובנפרד.
התוכן בשירותים הלקוח מבין שכל המידע (כגון קובצי נתונים, טקסט כתוב, מוסיקה, קובצי שמע , תמונות, סרטוני וידאו או תמונות אחרות), שייתכן שיש לו גישה אליו כחלק מהשימוש שלו בשירותים או דרך השימוש בהם, נמצא באחריותו הבלעדית של האדם שממנו הגיע התוכן.
על הלקוח להיות מודע לכך שתוכן שמוצג בפניו כחלק מהשירותים, לרבות אך לא מוגבל לפרסומות בשירותים ולתוכן ממומן בשירותים, עשוי להיות מוגן בזכויות קניין רוחני בבעלות של המממנים או של המפרסמים אשר מספקים את התוכן הזה לעורך הדין או בבעלותם של חברות אחרות הפועלים מטעמם. הלקוח אינו רשאי לשנות, להשכיר, לחכור, להשאיל, למכור, להפיץ, או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן זה (בין במלואו ובין בחלקו), אלא אם נאמר לו מפורשות על ידי עורך הדין אוחנה רועי או על ידי הבעלים של התוכן, שהוא רשאי לעשות כן, בהסכם נפרד כתוב בלבד.
משרד עורך הדין שומר לעצמו את הזכות למיין מראש, לבדוק, לסמן, לסנן, לשנות, לסרב או להסיר תוכן כלשהו משירות כלשהו. עבור חלק מהשירותים, בנוסף,הלקוח מבין שעל ידי שימוש בשירותים, הוא עלול להיות חשוף לתוכן הנתפס כפוגע, כבלתי ראוי, או כמעורר התנגדות, וכי שימוש הלקוח בשירותים הוא על אחריותו הבלעדית.
זכויות קניין
הלקוח מאשר ומסכים כי עורך דין אוחנה רועי הוא הבעלים של כל זכות משפטית, זכות קניין ועניין בנוגע לשירותים, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן שקיימות בשירותים,.אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם עורך הדין , אין בתנאים אף לא דבר אחד שמעניק ללקוח זכות להשתמש בכל שם מסחרי, סימן מסחרי, סימן שירות, לוגו, שם דומיין או בתכונות מותג ייחודיות אחרות של עורך הדין אוחנה רועי.
אם ניתנה ללקוח זכות מפורשת כתובה בנפרד להשתמש באחת מתכונות מותג אלו בהסכם כתוב נפרד עם עו"ד אוחנה רועי, הלקוח מסכים שהשימוש שלו בתכונות אלו יהיה בהתאם להסכם זה, להוראות הניתנות להחלה בתנאים ולהנחיות של א.ר שרותי משרד לגבי שימוש בתכונת מותג, כפי שהן מתעדכנות מעת לעת.
עו"ד אוחנה רועי מאשר ומסכים שאינו מקבל מהלקוח כל זכות קניין או עניין במסגרת תנאים אלו, לגבי תוכן שהוא שולח, מפרסם, מעביר או מציג בשירותים או דרכם, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן שקיימות בתוכן זה. אלא אם הגיע להסכמה כתובה אחרת עם הגורם הנחוץ, הלקוח מסכים לכך שהוא האחראי להגנה ולאכיפה של זכויות אלו, וכי לא.ר שותי משרד אין כל חובה לעשות כן בשמו.
הלקוח מסכים שלא להסיר, להסתיר או לשנות הודעות כלשהן בנוגע לזכויות קנייניות, שיכולות להיות מצורפות לשירותים או להיות כלולות בהם.
הלקוח מסכים שבשימוש שלו בשירותים לא ישתמש בכל סימן מסחרי, סימן שירות, שם מסחרי, לוגו של כל חברה או ארגון, בכל צורה שיש בה כוונה לגרום בלבול לגבי הבעלים או המשתמש המורשה בסימנים, בשמות, או בסימני לוגו אלו, אלא אם קיבל מעו"ד אוחנה רועי אישור מפורש ובכתב לעשות כן.
סיום יחסי הלקוח עם עו"ד אוחנה רועי
התנאים ימשיכו לחול עד שיסתיימו, בין אם על ידי הלקוח או על ידי עו"ד אוחנמה רועי, כפי שנקבע להלן.
עורך הדין אוחנה רועי רשאי בכל עת לסיים את ההסכם המשפטי שלה עם הלקוח, במידה ו :
הלקוח הפר הוראה כלשהי המופיעה בתנאים או פעל באופן שמראה בצורה ברורה שאין בכוונתו או ביכולתו לפעול על-פי ההוראות המצוינות בתנאים או במצב בו,משרדו או מי מטעמו נדרש לעשות כן על פי חוק וגם במקרה כי אספקת השירותים עבור הלקוח אינה חוקית, או הופכת לבלתי חוקית או שהשותף, שדרכו משרדו עובד מציע לך את השירותים, סיים את קשריו העסקיים עם עורך הדין אוחנה רועי, או הפסיק להציע ללקוח את השירותים או שלפי דעתו של משרד עורך הדין אספקת השירותים עבור הלקוח, על ידי עורך הדין, אינה עוד בת קיום מבחינה מסחרית.
אין דבר מהאמור בסעיף זה שעלול להשפיע על זכויותיה של א.ר שרותי משרד בעניין אספקת השירותים המצוינים בסעיף של התנאים.
כאשר תנאים אלו יגיעו לסיומם, כל הזכויות המשפטיות, החובות והחבויות שמהן הלקוח ו עורך הדין אוחנה רועי הרוויחו, – הלקוח כפוף להן או שהצטברו עם הזמן כל עוד התנאים היו תקפים, או שמוגדרות כנמשכות ללא הגבלת זמן, לא יושפעו, וההוראות המצוינות בסעיף בסעיפים הנ"ל ימשיכו לחול על זכויות, חובות וחבויות אלו ללא הגבלת זמן.
במקרה של ביטול הדבר יתאפשר אך ורק בתוך עשרים וארבע שעות מרגע ביצוע העסקה אך כמובן לא לאחר ביצוע עבודה נוטריונית, תרגום או משלוח טפסים לרומניה.
במקרה אשר הלקוח יבקש לבטל את הסכם ההתקשרות עם עורך הדין זו 25 % מכלל העסקה לא יוחזרו והביטול יאושר אך ורק תוך 24 שעות מרגע החיוב (כאשר מדובר על תרגום בלבד ולא על שום נושא אחר אך בכל מקרה הכתוב בהסכם השכ"ט הוא הקובע.
החרגת אחריות
אין דבר בתנאים אלו, כולל הסעיפים הבאים, שימנע או יגביל את התחייבותה של עורך הדין אוחנה רועי או את חבותו לאבדנים שאינם ניתנים לאי הכללה או הגבלה מבחינה חוקית על ידי חוק הניתן להחלה. חלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלה של האחריות או התנאים או ההגבלות, או חריגה של החבות בגין אובדן או נזק הנגרמים בשל רשלנות, הפרת חוזה או הפרת תנאים מרומזים, או נזקים מקריים או תוצאתיים. לפיכך, יחולו על הלקוח רק המגבלות אשר הנן בעלות תוקף חוקי בסמכות השיפוט בישראל (חיפה), והחבות של עורך הדין אוחנה רועי תוגבל להיקף המרבי המותר על פי חוק.
הלקוח מביע את הבנתו ואת הסכמתו המפורשת לכך כי השימוש שנעשה בשירותים הוא באחריותו הבלעדית וכי השירותים מסופקים כמו שהם ולפי זמינות.
עורך הדין אוחנה רועי , חברות-הבת שלו אם יש כאלו , השותפים העצמאיים שלו וכן מעניקי הרישיון שלו, אינם מצהירים או מתחייבים בפני הלקוח כי:
שימושו של הלקוח בשירותים יתאים לדרישותיו,שימושו של הלקוח בשירותים לא יופרע, יהיה בעיתוי נכון, מאובטח, או נטול שגיאות,בנוסף כי עורך הדין אוחנה רועי יספק ללקוח תעודת לידה אלא במקרה בו יקבל סירוב מהרשויות הסכום לא יוחזר לו אלא רק אישור רשמי מהרשויות כי היתה פנייה עבור הלקוח ונענתה בשלילה מכל סיבה שהיא.
הרשויות הרומניות הן הרשויות היחידות אשר מוסמכות להנפיק תעודות לידה או כל דבר קונסלרי אחר.
כל הורדה או השגה של חומרים באמצעות השימוש בשירותים מבוצעת על דעתו ובאחריותו הבלעדית.
כל עצה או מידע, בין שבעל פה ובין שבכתב, אשר יתקבלו באמצעות משרד עורך הדין אוחנה רועי  או דרך השירותים, לא יהוו בסיס להתחייבות כלשהי שאינה מוצהרת במפורש בתנאים.
עורך הדין אוחנה רועי מתנער במפורש מכל התחייבות והתניה מכל סוג שהוא, בין אם במפורש ובין אם במרומז, לרבות אך לא רק להתחייבות משתמעת או לתנאי סחירות, התאמה לשימוש מסוים ואי הפרה.

הגבלת חבות
בכפוף לתנאי הכולל האמור בסעיף הקודם ואלו לפניו לעיל, הלקוח מביע את הבנתו המפורשת כי עורך הדין אוחנה רועי, חברות-הבת שלו, השותפים העצמאיים שלה וכן מעניקי הרישיון שלה, לא יימצאו חבים כלפיו בגין:
נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים מיוחדים או פיצויים לדוגמה, אשר עלולים להיגרם ללקוח בכל דרך שהיא או בכפוף לכל תיאוריית חבות. אבדנים אלו יכללו, אך לא יוגבלו לכל אובדן רווח, כל אובדן של רצון טוב או מוניטין עסקי, או כל אובדן של נתונים שנגרם לו עלות רכישה של סחורות או שירותים חלופיים או כל אובדן לא מוחשי אחר.
כל אובדן או נזק שעלולים להיגרם ללקוח, לרבות אך לא מוגבל לאובדן או נזק כתוצאה מ:
כל הסתמכות של הלקוח על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, או כתוצאה מכל קשר או עסקה בין הלקוח ובין כל מפרסם או מממן שהפרסום שלו מופיע בשירותים.
כל שינוי שא.ר שרותי משרד עשויה לבצע בשירותים, או עבור כל הפסקה זמנית או קבועה במתן השירותים-מחיקה, השחתה, או אי-אחסון של כל תוכן ונתוני תקשורת אחרים שהושגו או שהועברו בשל או במסגרת השימוש שלו בשירותים
מתן פרטי חשבון לא מדויקים לעורך הדין אוחנה רועי מצד הלקוח
המגבלות על חבותה של עורך הדין אוחנה רועי כלפי הלקוח, כאמור בסעיף לעיל, יחולו בין עורך הדין אוחנה רועי קיבלה הודעה על האפשרות לגרימת אובדנים כאלו, או שהייתה אמורה להיות מודעת אליהם, ובין אם לאו.
פרסומות
מספר שירותים ממומנים מהכנסות מפרסום ורשאים להציג פרסומות וקידומי מכירות. פרסומות אלו יכולות להתמקד בתוכן של מידע המאוחסן בשירותים, בשאילתות המבוצעות דרך השירותים או במידע אחר.
האופי, המצב וההיקף של הפרסום של עורך הדין אוחנה רועי בשירותים , נתונים לשינוי, ללא הודעה מיוחדת שתישלח ללקוח.
בהתחשב בגישה לשירותים ובאפשרות השימוש בהם שמוענקים ללקוח על ידי עורך הדין אוחנה רועי, הלקוח מסכים שא.ר שרותי משרד רשאית למקם פרסום כזה בשירותים.
תוכן אחר
השירותים יכולים לכלול היפר קישורים לאתרי אינטרנט או לתוכן או למשאבים אחרים. ייתכן של-עורך הדין אוחנה רועי לא תהיה שליטה באתרי אינטרנט או במשאבים המסופקים על ידי חברות או אנשים אחרים שאינם של עורך הדין אוחנה רועי.
הלקוח מאשר ומסכים שמשרדו של עורך הדין אוחנה רועי אינו אחראי לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, והיא אינה מאשרת כל פרסום אשר נמצא באתרים חיצוניים אלו.
הלקוח מאשר ומסכים שלעורך הדין אוחנה רועי אין חבות בגין כל הפסד או נזק שעלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, או כתוצאה מכל הסתמכות שלך על השלמות, הדיוק, או הקיום של כל פרסום, מוצר, או חומר אחר באתרי אינטרנט או משאבים כאלו או שנמצא זמין דרכם.
שינויים בתנאים
עורך הדין אוחנה רועי רשאית לשנות מעת לעת את תנאי המבצע או את תנאי השימוש.
הלקוח מבין ומסכים שאם ישתמש בשירותים לאחר התאריך שבו שונו התנאים או תנאי המבצע, עורך הדין אוחנה רועי תתייחס לשימושו כאילו קיבל את התנאים המעודכנים או את התנאים הנוספים המעודכנים.
תנאים משפטיים כלליים
לעתים, כאשר הלקוח ישתמש בשירותים, ייתכן שישתמש בשירות כלשהו או שיוריד קטע או שירכוש מוצרים לדוגמא: בקניית מוצר תעודת לידה רומנית הכוונה היא לפנייה לרשויות הרומניות והגשת טפסים מלאים עבור השגרירות או המשרדים הנחוצים ברומניה על מנת לקבל תעודת לידה בכפוף לתקנון החברה, אשר מסופקים על ידי אדם אחר או חברה אחרת או נציגות קונסולרית או שגרירות במקרה זה. השימוש שלו בשירותים, או במוצרים האחרים האלו עשוי להיות כפוף לתנאים נפרדים שיתקיימו בינו לבין החברה או האדם הנוגעים בדבר. אם כן, התנאים לא ישפיעו על קשריו המשפטיים עם חברות אחרות אלו או עם אנשים פרטיים אחרים אלו.
התנאים מגדירים את ההסכם המשפטי השלם בין הלקוח לבין עורך הדין אוחנה רועי, והם שולטים בשימוש שלו בשירותים,והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם בינו לבין עורך הדין אוחנה רועי בקשר לשירותים.
הלקוח מסכים לכך שעורך הדין אוחנה רועי רשאי לספק לו הודעות, לרבות הודעות בדבר שינויים בתנאים, שיישלחו אליו בדוא"ל, בדואר רגיל או בפרסומים בשירותים.
הלקוח מסכים שעורך הדין אוחנה רועי לא יפעיל כל זכות משפטית או סעד הכלולים בתנאים, או תאכוף כל זכות או סעד כאלו (או זכות או סעד כאלו המעניקים לעורך הדין אוחנה רועי היתרון במסגרת כל חוק שניתן להחלה), עורך הדין אוחנה רועי לא תיחשב כמי שמוותרת באופן רשמי על זכויותיה, וכי נשמרת לה האפשרות להפעיל זכויות או סעדים אלו.
אם בית משפט כלשהו, שלו יש סמכות שיפוט להחליט בעניין זה, קובע כי הוראה כלשהי בתנאים אלו אינה תקפה, ההוראה האמורה תוסר מהתנאים בלי שתשפיע על שאר התנאים. ההוראות האחרות בתנאים יישארו בתוקף וניתנות לאכיפה.
הלקוח מאשר ומסכים שכל חברה בקבוצת החברות השייכות לא.ר שרותי משרד תהיה מוטבת מצד שלישי לתנאים אלו, וכי חברות אחרות אלו יהיו רשאיות לאכוף באופן ישיר או להסתמך על כל תנאי מהתנאים הללו, המעניק להן תועלת. מלבד זאת, לא ייחשבו כל אדם או חברה אחרים כמוטבים מצד שלישי של התנאים.
התנאים והקשרים בין הלקוח לבין א.ר שרותי משרד המושתתים על תנאים אלה, יעמדו בפיקוח החוקים של מדינת ישראל, בלי להתחשב בהוראות בנוגע לחוקים סותרים. הלקוח ו עורך הדין אוחנה רועי מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית במחוז חיפה, ישראל, לשם פתרון כל עניין משפטי העולה מהתנאים. על אף האמור לעיל, הלקוח מסכים שא.ר שרותי משרד תהיה עדיין רשאית להגיש בקשה לסעד על פי צו משפטי, בכל סמכות שיפוט.
תנאים נוספים
כל הנאמר בתקנון זה או נכתב אשר מוזכר ביחיד מתכוון גם לרבים ואשר מוזכר בלשון זכר מתכוון גם לנקבה אלא אם כן קיימת כוונה אחרת אשר משתמעת מתוך הקשר הדברים.
מהות העניין יכולה להיות כל דבר אשר האתר מציע או פנייה לרשויות הרומניות לשם השגת תעודת לידה / תרגום תעודות/ חותמות אפוסטיל לשם השגת מסמכים לקבלת אזרחות רומנית .
הלקוח ישלם מלוא הסכום מהסכום המוסכם במעמד הקנייה דרך האתר אך בכל מקרה לא יאוחר משבועיים לאחר סיום עבודתו של נותן שירות זה.איחור במסירת תיק מוכן יחויב בתוספת של הפרשי הצמדה וריבית כחוק, הסכם בכתב זה היא הראיה היחידה למוסכם בין הצדדים ולא תשמע טענה של הסכמות בע"פ כלשהן הנוגדות את האמור בהסכם זה. הלקוח מתחייב לשתף פעולה עם המשרד או נותן השירות לביצוע הפעולות הדרושות. מובהר ללקוח כי עבודת המשרד מבוססת על פרטים שמסר הלקוח או כפי שימצאו ברומניה אם ימצאו.
מובהר ללקוח ,כי במקרה של תרגום וחותמת נוטריונית לא יהיה ניתן לבטל אלא אך ורק ב24 שעות הראשונות לאחר הקנייה וזו בניכוי 25 % מערך העסקה אשר לא יוחזרו.
מובהר ללקוח, כי התשלום מכסה את הבדיקה של המסמכים ,עלות העברת המסמכים לרומניה ואת עלות הגשת הבקשות ברומניה להוצאת המסמכים.(לא כולל שינוי שם ברומניה-אם ידרש) ואת התרגום הנדרש.
היה ואל אף הגשת הבקשות הדרושות ברומניה לא ימצא מסמך דרוש ברומניה או בישראל ולא תתאפשר השלמת ההליכים ,לא יוחזר הסכום ששולם.
הסכם שירות זה כולל עלויות של תרגום והכנת המסמכים הדרושים והעברתם לרומניה.
הסכם שירות זה כולל עלויות של השגת מסמכים בחו"ל .
הסכם שירות זה אינו כולל ביצוע של פעולה משפטית ברומניה, כגון שינוי שם בדרך אדמיניסטרטיבית או כל פעולה אחרת בערכאות המשפטיות בארץ או ברומניה.
הסכם שירות זה אינו כולל אגרות מכל סוג כגון, אפוסטיל, אגרות קונסולריות וכדומה. הסכם שירות זה אינו כולל הוצאות נסיעה ושהות במקרים שיש בהם צורך לנסוע וללון מחוץ לבוקרשט.
לאחר סיום עבודתו של נותן שירות זה , כל עבודה נוספת שיהיה בה צורך, עקב שינוי בחוק הרומני , עיכוב טיפול הרשויות ברומניה , דרישה לחידוש מסמכים שכבר נמסרו, דרישה של מסמכים עקב שינוי החוק הרומני ושלא נדרשו עד סיום עבודת המשרד , דרישה לתוספת מסמכים לאחר קבלת האזרחות הרומנית לצורך קבלת דרכון יהיה כרוך בתשלום לפי העניין וכמות העבודה שתידרש.
מובהר ללקוח כי נותן השירות אינו נושא באחריות כלשהי בגין קצב טיפול הבקשות, בגין שינוי בחוקים, שינוי ברשויות מטפלות, הוראת השעה או החלטות של שלטונות רומניה, סגנון תשובות, תשובות שליליות, העדר תשובות ענייניות של הרשויות ברומניה, או אם הממצאים ברומניה יחייבו ידיעה של השפה הרומנית או בגין כל דבר אחר שאין לנותן השירות שליטה עליהם.
הזמן הדרוש לצורך ליקוט המסמכים ברומניה ובארץ משתנה ממקרה למקרה והדבר תלוי בגורמים השונים , לעיתים מתעורר הצורך בתיקון , הוספה או השלמת מסמך, עקב תקלה או שינוי במנהל, בסדרי שלטון או בדין הרומני , שביתות, עיצומים ונסיבות אחרות המעכבות את הטיפול של נותן שירות זה , על כן אין באפשרות נותן שירות זה להתחייב למועד סיום עבודתו או לציין זמן סביר לסיום העבודה שכן במקרים אחרים הטיפול אורך מעבר למספר חודשים ובאחרים למספר שנים.
מובהר כי הימשכות הטיפול גורמת לעבודה נוספת לנותן השירות והיא לא תהיה עילה בידי הלקוח לאי תשלום סכום כלשהו החל על הלקוח על פי הסכם זה . היה והלקוח לא יקבל את הסברי נותן השירות בדבר שינויים ברומניה המעכבים את הטיפול ויביע כעס כלפי נותן השירות , נותן השירות יהיה רשאי להפסיק את הטיפול בתיק בשלב אליו הגיע מבלי להחזיר סכומי כסף כלשהם.
מובהר ללקוח כי נותן השירות לא יעדכן את הלקוח בשלבי הטיפול השונים , לקוח הרוצה לקבל מידע על התקדמות הטיפול בקשתו תרשם במשרדו של נותן השירות , הבקשה תיבדק על ידי צוות המשרד וידווח ללקוח בתוך שבוע ימים. היה והלקוח לא משיג את המשרד ישאיר הודעה במשיבון ,אם לא יענה תוך שבוע ימים, יפנה במקום למספר 1700-700-020 או במייל אלקטרוני ohanaroy@hotmail.com ויציין כי לא השיבו להודעתו במשיבון.
הלקוח מתחייב שלא לבקש עדכון בתדירות גבוהה יותר מ-3 חודשים שכן המשרד יפנה אל הלקוח ככל שיידרש, הלקוח יפנה או בעצמו או באמצעות נציג אחד שימונה ולא גם זה וגם זה ולא באמצעות בני משפחה, חברים וידידים שונים.
הצוות לא ימסור פרטים על מועדי ביצוע של העבודה הפנימית של המשרד או העובדים ברומניה.
לקוח המעוניין לקבל התייחסות בכתב בתום 8 חודשים מיום תחילת הטיפול ישגר בקשתו בפקס או ב EMAIL.
לקוח המעוניין לפגוש את נותן השירות אישית למרות הבהרות ענייניות שניתנו לו בכתב ישלם 80 יורו.
אם הלקוח מעוניין בדחיפות מיוחדת הלקוח ישלם בונוס שנקבע מראש- קביעת אורך זמן דחוף למעוניינים בדבר ייקבע בנפרד לפי הקושי בתיק ואפשרויות המשרד להחיש את הטיפול באם הדבר אפשרי.

Print Friendly, PDF & Email